News 2022

Komunikat w sprawie naboru wniosków 2023 - Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu uprzejmie informuje, iż planuje wydawanie i przyjmowanie wniosków w ramach poniższych instrumentów rynku pracy w następujących terminach:

od dnia 16 stycznia 2023 r. – nabór ciągły do wyczerpania środków finansowych:

  • szkolenia,
  • bony na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia (do wysokości 200% przeciętnego wynagrodzenia),
  • bony szkoleniowe dla osób bezrobotnych do 30 roku życia (do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia),

od dnia 16 stycznia 2023 r. do dnia 15 lutego 2023 r.

  • prace interwencyjne (refundacja przez okres do 6 m-cy do wysokości zasiłku dla bezrobotnych oraz składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia),
  • roboty publiczne (refundacja przez okres do 6 m-cy do wysokości 50% przeciętnego wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia),
  • zwrot kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne dla podmiotu prowadzącego dom pomocy społecznej lub jednostki organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (refundacja przez okres do 12 m-cy do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę)
  • staże (maksymalnie na okres do 6 m-cy)

Aktualne druki wniosków oraz informacje dotyczące ww. form wsparcia dostępne będą w terminach naborów na stronie internetowej https://zgierz.praca.gov.pl w zakładce Dokumenty do pobrania.

Ponadto informujemy, że z uwagi na ograniczone środki finansowe w roku 2023 r. nie będą finansowane: studia podyplomowe dla bezrobotnych i poszukujących pracy, stypendia z tytułu kontynuowania nauki, koszty opieki nad dzieckiem do lat 7, koszty dojazdu w przypadku szkoleń indywidualnych, koszty szkoleń dla poszukujących pracy.

  • data: 2023-01-17

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117