News 2024

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.  na realizację zadań publicznych w 2024 roku.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.  na realizację zadań publicznych w 2024 roku.

 I. Informacje ogólne:

  1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), zwanej dalej "ustawą", Wójt Gminy Głowno zaprasza do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, zwanych dalej "kandydatami" na członków komisji konkursowej oceniającej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku. w trybie w/w ustawy.
  2. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży
    za stawiennictwo na posiedzeniach komisji.

II. Wymagania

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy  wskazani przez osoby uprawnione do reprezentacji, zgodnie z postanowieniami statutu lub z innymi dokumentami. Kandydaci na członków komisji konkursowej nie mogą reprezentować organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie i nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.

III. Wybór kandydatów do prac w komisji konkursowej:

  1. Ze zgłoszonych kandydatów zostaną wybrane dwie osoby reprezentujące  podmioty wymienione w przywołanej ustawie, do udziału w pracach komisji konkursowej, powołanej przez Wójta Gminy Głowno w drodze zarządzenia.
  2. Jeżeli wybrani członkowie komisji konkursowej oceniającej złożone oferty, nie będą mogli uczestniczyć w ocenie ofert, wówczas, zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy, komisja konkursowa będzie działać bez ich udziału.
  3. W przypadku braku zgłoszeń kandydatów na członków komisji konkursowej ze strony organizacji pozarządowych lub innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy,  oceniających oferty na realizację zadań publicznych w roku 2024, komisja konkursowa, zgodnie z art.15 ust. 2da ustawy, będzie działać bez ich udziału.

IV. Zadania Komisji Konkursowej:

Zadaniem komisji jest opiniowanie ofert, które wpłynęły w ramach otwartych konkursów ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 2/2024 Wójta Gminy Głowno z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2023, zgodnie z kryteriami przyjętymi w regulaminie otwartego konkursu ofert.

V. Składanie dokumentów:

Zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej należy wysłać pocztą na adres: Urząd Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno (decyduje data nadania) lub dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno (decyduje data wpływu). Zgłoszenie musi być zamieszczone w kopercie oznaczonej tytułem - „Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty na realizację zadań publicznych w 2024 r.”

VI. Termin składania dokumentów:

Zgłoszenia kandydatury powinno nastąpić nie później niż do dnia 19 lutego 2024 r. do godziny 14:00.

 

Wójt Gminy Głowno

Marek Jóźwiak

Głowno, dnia 12.02.2024 r.

  • autor: Wójt Gminy Głowno, data: 2024-02-12

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117