Gospodarka nieruchomościami

Wójt Gminy Głowno ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 667 w Woli Mąkolskiej

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość, położona we wsi Wola Mąkolska, gmina Głowno, oznaczona w ewidencji gruntów numerem ewidencyjnym działki 667 (obręb Wola Mąkolska, Nr 0028), o powierzchni 0,3201 ha. Nieruchomość stanowi własność Gminy Głowno na podstawie księgi wieczystej LD1G/00113710/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Zgierzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowości Wola Mąkolska w gminie Głowno (południowo zachodnia część gminy), bezpośrednio przy granicy z gminą Stryków i miejscowością Pludwiny, w odległości ok. 10 km  od miasta Głowna. Nieruchomość przylega do drogi powiatowej relacji Stryków-Mąkolice na długości ok. 100 metrów. Nieruchomość jest niezabudowana o trójkątnym kształcie. Nieruchomość w przeszłości użytkowana była jako wyrobisko gliny, widoczne obniżenia terenu, miejscami porośnięta roślinnością bagienną, krzewami i pojedynczymi drzewami, w pozostałej części zadarniona. Otoczenie zabudowy zagrodowej i terenów rolnych. Nieruchomość z możliwością uzbrojenia w energię elektryczną i podłączenia do wodociągu. Nieruchomość nie jest obciążona długami, prawami osób trzecich ani ograniczeniami w rozporządzaniu. Na nieruchomości nie ciążą żadne zobowiązania.

Nieruchomość była przedmiotem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 24.11.2021 r. zakończonego wynikiem negatywnym oraz drugiego przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 23.03.2022 r. zakończonego wynikiem negatywnym.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Głowno Nr XXVI/73/04 z dnia 28.10.2004 roku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 23/05 poz. 252) oraz uchwałą Rady Gminy Głowno Nr XXXII/106/05 z dnia 30.03.2005 r., nieruchomość oznaczona jest symbol 4MN i 16KZ.

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu ww. symbolem, plan ustala następujące przeznaczenie:

4MN:
przeznaczenie podstawowe - pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z ogrodami i z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi,
dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające - zabudową związaną z gospodarką rolną, nieuciążliwe usługi towarzyszące nie zakłócające funkcji mieszkaniowej obszaru oraz nieuciążliwe zakłady rzemieślnicze, stacje transformatorowe.

16KZ:
drogi zbiorcze.

Cenę wywoławczą nieruchomości ustalono na kwotę 45.900,00 zł netto (słownie: czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100 gr.). Do zaproponowanej przez nabywcę w przetargu kwoty doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Termin przetargu ustala się na dzień 22 czerwca 2022 r. o godz. 10:00, w siedzibie Urzędu Gminy Głowno przy ul. Kilińskiego 2 w Głownie, sala nr 14 (I piętro).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100 groszy). Wniesienia wadium należy dokonać w formie pieniężnej na konto Urzędu Gminy Głowno nr 92 8787 0000 0000 0563 2000 0007 do dnia 20 czerwca 2022 r. (włącznie). Za datę wniesienia wadium uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto. Tytuł wadium powinien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy poprzez podanie numeru działki i miejscowości lub numeru księgi wieczystej.

Wadium wpłacone przez zwycięzcę przetargu zostanie zaliczone na poczet zakupu nieruchomości. W przypadku uchylenia się przez zwycięzcę przetargu od zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.

Szczegółowe informacje na temat przetargu znajdują się w załącznikach do Zarządzenia Nr 39/2022 Wójta Gminy Głowno z dnia 4 maja 2022 r. dostępnego w siedzibie Urzędu Gminy Głowno, a także na stronie internetowej Gminy Głowno (http://www.gmina-glowno.pl) i BIP (http://bip.gmina-glowno.pl). Wójt Gminy Głowno zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu lub jego unieważnienia z uzasadnionej przyczyny.

W sprawach wymagających dodatkowych wyjaśnień, informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Głowno ul. Kilińskiego 2 w Głownie, pokój nr 5 lub telefonicznie (42) 719-12-91 wew. 115, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30 oraz e-mail sekretariat@gmina-glowno.pl.

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

drukuj (Wójt Gminy Głowno ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 667 w Woli Mąkolskiej)

  • autor: Piotr Antczak, data: 2022-05-04
  • 241947007_941852396365287_8827865025351139985_n
  • 241943726_941852436365283_2812651741990858109_n

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117